Ansionmenetys

Jos vahingoittunut työntekijänä tai yrittäjänä menettää lääkevahingon aiheuttaman työkyvyttömyyden seurauksena ansiotuloja, voidaan menetys korvata lääkevahinkovakuutuksesta. Työkykyarviossa otetaan huomioon vahingoittuneen jäljellä oleva työkyky ja mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutukseen. Arviota tehtäessä selvitetään myös perussairauden tai –vamman vaikutus työkykyyn. Korvausta voidaan maksaa myös osittaisen työkyvyttömyyden perusteella. Vahingonkärsinyt on myös selvitettävä mahdollisuutensa edistää työkykyään lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen avulla.

Lääkevahingosta johtuvasta työkyvyn alenemisesta aiheutuva tulojen vähentyminen korvataan tosiasiallisen menetyksen mukaan. Korvauksen määrän laskemisen lähtökohtana on arvio siitä ansiotulosta, jonka vahingoittunut olisi saanut, jos lääkevahinkoa ei olisi sattunut.

Korvausta maksetaan ainoastaan siltä osin kuin muiden lakien perusteella maksettavat etuudet eivät kata menetystä. Korvausta laskettaessa vähennetään mm. sairausvakuutuslain, liikennevakuutuslain, tapaturmavakuutuslain, työeläkelakien ja kansaineläkelain sekä potilasvahinkolain perusteella suoritettavat päivärahat ja eläkkeet. Jos vahingoittunut työskentelee esimerkiksi osa-aikaisesti vahingoittumisen jälkeen, vähennetään korvauksesta myös tästä työstä tai yrittäjätoiminnasta saatu ansiotulo. Korvausta maksetaan siis ansion aleneman perusteella.

20.03.2015