Korvauskäsittelystä vastaa Lääkevahinkovakuutuspoolin korvausyksikkö. Korvauskäsittely koostuu eri osa-alueista.

Vahinkoilmoituksen rekisteröinti

Kun uusi vahinkoilmoitus saapuu Lääkevahinkovakuutuspoolille, vahinkoasia rekisteröidään ja sille annetaan käsittelytunnus.

Asiakirjan hankinta 

Rekisteröinnin jälkeen Lääkevahinkovakuutuspooli hankkii vahinkoilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella asian ratkaisemiseksi riittävän laajat ja perusteelliset selvitykset. Lääkevahinkovakuutuspooli pyytää tarvittavat selvitykset suoraan hoitolaitoksilta, vaikka vahinkoilmoitukseen olisi liitetty mukaan osa potilasasiakirjoista. Asiakirjapyynnön yhteydessä lähetetään hoitolaitokselle kopio vahinkoilmoituksesta. Vahinkoaineiston kokoaminen vie aikaa, mutta tavoitteena on saada mahdollisimman kattava selvitys vahinkokäsittelyn pohjaksi.

Asiantuntijalääkärin arvio 

Kun pyydetyt potilasasiakirjat on saatu, tapausta punnitaan lääketieteelliseltä kannalta ja vahinkoasiaan hankitaan yleensä asiantuntijalääkärin lausunto.

Korvauspäätöksen antaminen 

Kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset ja asiantuntijalausunnot on hankittu ja vahinkoasia on valmis ratkaistavaksi, Lääkevahinkovakuutuspooli tekee kirjallisen korvauspäätöksen. Korvauspäätöksessä otetaan kantaa siihen, onko ilmoitettu vahinko korvattava lääkevahinkovakuutusehtojen perusteella. Myönteinen tai kielteinen korvauspäätös lähetetään vahinkoilmoituksen tekijälle. Tieto Lääkevahinkovakuutuspoolin ratkaisusta lähetetään myös vakuutuksenottajalle eli Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunnalle. Korvauspäätöksen liitteenä on muutoksenhakuohjeet.

Korvausten maksaminen 

Myönteisessä korvauspäätöksessä ilmoitetaan korvauksenhakijalle millaisia korvauksia maksetaan ja korvaushakemuslomake liitetään päätökseen. Samalla annetaan tarkemmat tiedot korvausasian jatkokäsittelyä varten. Korvaus tilapäisestä haitasta maksetaan jo ensimmäisen myönteisen korvauspäätöksen yhteydessä, jos se on mahdollista käytettävissä olevien tietojen perusteella.