Ersättningshandläggningen sköts av Läkemedelsskadeförsäkringspoolens ersättningsenhet. Handläggningen består av olika delområden.

Registrering av skadeanmälan

Då en skadeanmälan kommer in till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen registeras ärendet och ärendet får en skadebeteckning.

Handlingar som behövs vid handläggningen

Efter det skadeärendet blivit registerat införskaffar Läkemedelsskadeförsäkringspoolen, för att kunna ta ställning till ärendet, tillräckliga och grundliga utredningar utgående från de uppgifter som angivits i skadeanmälan. Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ber om de nödvändiga utredningarna direkt från vårdanstalterna även om det till skadeanmälan hade bifogats en del av patienthandlingarna. I samband med begäran om utredning till vårdanstalten sänds en kopia av skadeanmälan. Det tar tid att få ihop skadematerialet men avsikten är att få en så täckande utredning som möjligt som grund för skadehandläggningen.

Sakkunnigläkarens bedömning

När de inbegärda patienthandlingarna erhållits bedöms skadeärendet ur medicinsk synvinkel och därför inhämtas vanligen utlåtande av sakkunnigläkare.

Ersättningsbeslutet

Efter det de nödvändiga utredningarna och sakkunnigutlåtandena har inkommit och skadeärendet kan avgöras ger Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ett skriftligt beslut. I ersättningsbeslutet tas ställning till huruvida den anmälda skadan är ersättningsbar på basis av läkemedelsskadeförsäkringsvillkoren. Ett positivt beslut (skadan är ersättningsbar) eller ett negativt beslut (avslag) sänds till den som gjort skadeanmälan. Beslutet sänds för kännedom till försäkringstagaren dvs. till Finska Andelslaget för Ersättning av Läkemedelsskador. Till ersättningsbeslutet bifogas anvisningar för ändringssökande.

Betalning av ersättningarna

I ett positivt beslut informeras den ersättningssökanden om hurudana ersättningar betalas och till beslutet bifogas en blankett för ansökan om ersättning. Närmare uppgifter om den fortsatta handläggningen ges också. Ersättning för tillfälligt men betalas redan i samband med det första positiva beslutet, såvida det är möjligt på basis av de uppgifter om finns till förfogande.