Webbsidans undersidor:

Användning av läkemedel är förknippad med risk för olika biverkningar.

En läkemedelsskada ersätts inte om den är en följd av medicinskt sett nödvändigt risktagande vid behandlingen av en sådan sjukdom eller skada som obehandlad är livshotande och kan leda till svår kroppsskada.

En skada ersätts inte heller om biverkningen av läkemedlet skäligen borde ha tålts med beaktande av arten hos den sjukdom eller skada som behandlats, den skadelidandes hälsotillstånd i övrigt, läkemedelsskadans omfattning och en experts möjligheter och tillfälle att förutse läkemedlets verkningar och övriga sådana omständigheter.

Ersättning betalas inte för obetydlig skada.

Såsom läkemedelsskada ersätts inte det att läkemedlet inte hade avsedd verkan, dvs. att läkemedlet inte kunnat bota eller lindra den sjukdom eller skada som behandlats.

Från läkemedelsskadeförsäkringen kan ersättas endast sådana biverkningar som är en följd av korrekt medicinering. Om fel begåtts vid ordination eller överlåtelse, utgående från vad som kan förväntas av en erfaren yrkesperson, eller om skadan har orsakats av att apoteket expedierat receptbelagt läkemedel i strid mot receptet eller gällande bestämmelser, kan det vara fråga om en skada som ersätts med stöd av patientskadelagen. Den som söker ersättning skall då göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

I läkemedelsskadeförsäkringsvillkoren har från ersättningarna uteslutits även sådana fall då läkemedlet anskaffats eller använts lagstridigt eller då det är fråga om missbruk.