Webbsidans undersidor:

Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts personskada (läkemedelsskada) som förorsakats av att läkemedel använts såsom läkemedel eller som förorsakats av forskningsläkemedel.

En läkemedelsskada är alltid en personskada.

Bedömning av sambandet

Ersättningsansvaret för läkemedelsskada grundar sig på det sannolika medicinska sambandet mellan användning av läkemedlet och biverkningen. Användningen av läkemedlet skall vara den mest sannolika orsaken då alla orsaker i sin helhet beaktas. Om orsaken bedöms endast som möjlig, varvid skadan kan ha flera orsaker bland vilka användningen av läkemedlet inte är mera sannolik än de andra, ersätts inte skadan.

Som hjälp vid bedömningen av sambandet används uppgifter som rapporterats till biverkningsregister och publicerats i samlingsverk och medicinska tidskrifter. Dessutom beaktas personens sjukdomar och hälsotillstånd som helhet, den vård och behandling som personen fått samt annan eventuell medicinering.

Ersättningsbar läkemedelsskada

För att ersättning skall kunna betalas för en läkemedelsskada, skall den skadelidande ha haft fortlöpande nedsatt funktionsförmåga i minst 14 dagar, ådragit sig bestående kroppsskada eller sjukdom eller avlidit. Är skadan mindre allvarlig än detta ersätts den skadelidande endast för kostnader och inkomstbortfall till följd av läkemedelsskadan, såvida det sammanlagda beloppet överstiger 85 euro efter att ersättningar av allmänna medel och ur lagstadgad försäkring avdragits.

Ersättningsbar läkemedelsskada och begränsningar i ersättligheten är definierade i läkemedelsskadeförsäkringsvillkoren (pdf).