Webbsidans undersidor:

Ersättningsgrunder

Från läkemedelsskadeförsäkringen ersätts de extra kostnader och förluster som en läkemedelsskada orsakat. Däremot ersätter försäkringen inte sådana kostnader och förluster som skulle ha uppstått även utan inträffad skada. Ersättning kan därför inte betalas för vårdkostnaderna för den sjukdom eller det handikapp som ursprungligen behandlades eller för anskaffningskostnaden för det läkemedel som orsakat skadan.

Ersättningen för en läkemedelsskada grundar sig på skadeståndslagens bestämmelser. Där det är tillämpligt baserar sig ersättningarna på trafikskadenämndens normer och instruktioner. Utgångspunkten är att kostnader och förluster som hänför sig till skadan ersätts till fullt belopp. Den skadade skall också i mån av möjlighet själv förhindra att ytterligare skada uppkommer.

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Då ersättningen uträknas avdras förmåner som den skadelidande uppenbarligen har rätt att erhålla av allmänna medel eller ur lagstadgad försäkring. Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter sålunda den skadelidande för den andel av kostnaderna och förlusterna vid en läkemedelsskada som inte är täckta av andra lagstadgade förmåner eller försäkringar.

Dödsfall keyboard_arrow_down
Inkomstförlust keyboard_arrow_down
Bestående kosmetiskt men keyboard_arrow_down
Bestående men keyboard_arrow_down
Tillfälligt men keyboard_arrow_down
Andra kostnader till följd av skadan keyboard_arrow_down
Sjukvårdskostnader keyboard_arrow_down