Tidsfrist för ersättningskravet

När skall ersättningskravet senast framställas?

Ersättningskravet skall framställas inom tre år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skada som läkemedlet förorsakat. Ersättningskravet skall dock framställas senast inom 10 år från den tidpunkt då den skadelidande upphörde med att använda läkemedlet.

23.03.2015