Skadeanmälningsblankettens underskrift

Om den ersättningssökande är fullvuxen underskriver han eller hon egenhändigt skadeanmälningsblanketten.

Den ersättningssökande kan även befullmäktiga en annan person att sköta om ärendet, varvid en fullmakt skall bifogas till blanketten. För en minderårigs eller annors omyndig persons del underskrivs skadeanmälan av intressebevakaren. Den minderårigas intressebevakare är vanligast föräldrarna. Ifall den som använt läkemedlet har avlidit kan skadeanmälan uppgöras och underskrivas av delägare i dödsboet.

Med underskriften på skadeanmälningsblanketten ger den som söker om ersättning sitt samtycke till att vårdanstalt eller annan i blankettens samtyckeklausul omnämnd instans kan ge åt Läkemedelsskadeförsäkringspoolen handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredning av skadeärendet.

23.03.2015