Ersättningsgrunderna för vaccinet Pandemrix omvärderas i fråga om tidsintervall

Meddelande 17.6.2014

Mellan narkolepsi och vaccinet Pandemrix mot svininfluensa. Utifrån uppgifterna från uppföljningen 2012 undersökte THL särskilt hur lång tid efter Pandemrix-vaccinationen narkolepsirisken är förhöjd.– Vi kommer att läsa THL:s rapport noggrant. Utifrån rapporten beslutar vi om rapporten ger anledning till att ändra ersättningsgrunderna i fråga om tidsintervallet. Därefter bedömer vi från fall till fall på vilket sätt ersättningsgrunderna tillämpas, säger direktör Asko Nio på Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Behandlingen av rapporten inleddes med detsamma och beslutet fattas så snart som möjligt.

– Tyvärr har beslutsfattandet tagit tid i vissa fall. THL:s färska rapport, såsom även internationella utredningar, är emellertid absolut nödvändiga för att ersättningsbarheten ska kunna avgöras, säger Nio.

Den omvärdering som nu görs gäller cirka 60 skadefall. Största delen av fallen har fortfarande inte avgjorts eftersom några beslut inte har kunnat fattas innan THL:s rapport blev färdig. Alla sökande har informerats om beslutsprocessens gång.

Totalt 219 skadeanmälningar har lämnats in

Läkemedelsförsäkringspoolen har hittills tagit emot 219 skadeanmälningar som är förknippade med misstänkt narkolepsi på grund av Pandemrix.

Poolen har gett 150 positiva och 34 negativa ersättningsbeslut.

Av skadeanmälningarna har elva avslagits efter personerna inte i undersökningarna konstaterats ha narkolepsi. Av anmälningarna avslogs 23 eftersom symptomen hade börjat över åtta månader efter vaccinationen. Dessa fall ska nu omvärderas. Dessutom finns det 35 fall i olika skeden av skadehandläggningen där man vill vänta på THL:s rapport innan några beslut fattas.

Ytterligare information
Asko Nio, direktör för Läkemedelsförsäkringspoolen, tfn 040 450 4614

23.03.2015