Barn och ungas narkolepsiskador ersätts från läkemedelsskadeförsäkringen

Meddelande 5.10.2011

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har fattat ett principiellt beslut gällande Pandemix-vaccinet som gavs vintern 2009-2010 och sambandet mellan vaccinet och narkolepsi. Poolen anser att det finns ett samband som uppfyller läkemedelsskadeförsäkringsvillkoren mellan vaccinet och narkolepsi bland 4-19-åriga barn och unga. Det är därmed fråga om en ersättlig läkemedelsskada.

Däremot har äldre än dessa som vaccinerats inte påvisat en ökning av narkolepsi i undersökningarna så inget orsakssamband har kunnat bekräftas. Besluten grundar sig på nationellt och internationellt utförda undersökningar och utredningar.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen anser att staten som verkställare har huvudansvaret för de skadeverkningar vaccinet har haft. Institutet för hälsa och välfärd är medlem i Finska Andelslaget för Ersättning av Läkemedelsskador som är försäkringstagare i Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. Från denna försäkring täcks statens ansvarighet för skadestånd enligt försäkringsvillkoren.

"Ersättningsprocessen pågår redan", säger direktören för Ersättningsenheten Asko Nio från Läkemedelsskadeförsäkringspoolen. "Till Ersättningsenheten har vi fått in 91 skadeanmälningar av de insjuknade. Vi har samlat in aktuell information om deras hälsotillstånd, och nu pågår fasen där varje fall bedöms individuellt", säger Nio.

Poolen ger först den ersättningssökande beslut om skadan är en ersättningsgill läkemedelsskada. Därefter skickas en skadeståndsersättningsblankett till de som fått ett beslut om att skadan är en ersättningsgill läkemedelsskada. Med blanketten ansöks om ersättningar för kostnader. Kvitton och andra intyg bör bifogas till blanketten. Varje skada avgörs individuellt, vilket betyder att det är omöjligt att ta ställning till hur stora ersättningar som betalas ut just nu.

Ersättningen för en läkemedelsskada grundar sig på skadeståndslagens bestämmelser. För behandling av sjukdomen ersätts vård-, rese-, och läkemedelskostnader och andra kostnader ersätts enligt de reella kostnaderna. Också föräldrar kan få ersättning för kostnader i samband med vård och för eventuellt inkomstbortfall.

Förutom kostnadsersättningarna betalas ersättning för den smärta, värk och annat tillfälligt eller bestående men som uppstod i den akuta fasen av sjukdomen. I begynnelsefasen av ersättningsbehandlingen betalas ersättningarna ut som förskott och de granskas när mera information om den skadedrabbade erhålls. I sin om tid kan ersättning för inkomstbortfall betalas om narkolepsin orsakar arbetsoförmåga. Det är fråga om en livstids ersättning för vård där den skadedrabbades tillstånd följs och där denne åhörs.

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem. Då ersättningen uträknas avdras förmåner som den skadelidande uppenbarligen har rätt att erhålla av allmänna medel eller ur lagstadgad försäkring, som sjukvårdsförsäkringen. Förmåner som betalas av Folkpensionsanstalten är bland andra läkemeds- och reseersättningar, handikappbidrag, ersättningar för privat läkarvård, reseersättningar samt specialvårdspenning för föräldrar. Den skadedrabbade bör själv ansöka om dessa förmåner.

Poolen förhandlar just nu om ansvarsfördelningen i fråga om andra arrangemang med staten.

Ytterligare information
Direktör Asko Nio, 040 450 4614

23.03.2015