Andra ersättningsbara kostnader som uppkommit till följd av skadan är bl.a. resekostnader som den extra vården givit upphov till, kostnader som orsakats av extra slitage av gångkläderna samt extra kostnader som uppkommit under hemvårdstiden.

Klädbidrag utbetalas då den skadelidande orsakas extra slitage av gångkläderna, t.ex. genom användning av protes, kryckor, rullstol eller olika stödförband. Ersättning betalas inte för den tid patienten befinner sig på en vårdinrättning.

Vårdbidrag och ersättning för höjda kostnader för hemmets skötsel är avsedda att täcka merkostnaderna under hemvårdstiden. Ersättning betalas inte för tid då den skadelidande vårdas på sjukhus eller annan inrättning.

23.03.2015