Med ersättningen för bestående men ersätts bestående funktionellt men (invaliditet) som uppkommit till följd av läkemedelsskada. Skadorna är indelade i invalidklasserna 1-20 enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut (1012/1986). På ersättningsbeloppet inverkar skadans art och den skadelidandes ålder samt i vissa fall den skadelidandes yrke och fritidsintressen.

Storleken på ersättningen i varje invaliditetsklass bestäms enligt trafikskadenämndens instruktioner.

23.03.2015