Vid dödsfall kan begravningskostnaderna och andra till begravningen hörande kostnader ersättas till skäligt belopp. Ersättningsgilla är bl.a. kostnader för gravplats, kista, gravsten, minnesstund med begravningsgästerna, blommor, tidningsannonser och sorgkläder. Ersättning för bouppteckningskostnader betalas inte, eftersom dessa enligt vedertagen praxis inom skadeståndsrätten inte anses vara till begravningen hörande ersättningsgilla kostnader.

Bidrag från annat håll för täckande av begravningskostnaderna kan avdras från den ersättning som betalas från läkemedelsskadeförsäkringen. Ersättning för begravningskostnaderna betalas till dödsboet eller till den som betalat kostnaderna av egna medel.

Vid dödsfall betalas ersättning för nödvändigt underhåll till person som är berättigad därtill. Berättigade till underhåll är änka/änkling och minderåriga barn samt i vissa fall också barn under 21 år som studerar. Ersättning betalas endast till den del som ersättningstagarens andra inkomster tillsammans med förmåner utbetalade med stöd av någon annan lag, såsom familjepensioner, inte tryggar nödig försörjning.

23.03.2015