Om en läkemedelsskada leder till att den skadade som arbetstagare eller företagare förlorar förvärvsinkomst på grund av nedsatt arbetsförmåga, kan förlusten ersättas från läkemedelsskadeförsäkringen. Arbetsförmågan bedöms med beaktande av den skadades återstående arbetsförmåga och möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering. Vid bedömningen utreds även grundsjukdomens eller grundskadans inverkan på arbetsförmågan. Ersättning kan också betalas på grund av partiell arbetsoförmåga. Den skadelidande bör därtill utreda sina möjligheter att främja arbetsförmågan med hjälp av medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering.

Den inkomstminskning som minskningen i arbetsförmågan till följd av läkemedelsskadan orsakat ersätts utgående från den faktiska förlusten. Uträkningen av ersättningens storlek baserar sig på en uppskattning av den förvärvsinkomst som den skadade skulle ha fått om läkemedelsskadan inte hade inträffat.

Ersättning utbetalas endast till den del som förlusten inte täcks av förmåner som betalas med stöd av någon annan lag. Vid uträknandet av ersättningen avdras bl.a. dagpenningar och pensioner enligt sjukförsäkringslagen, trafikförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring, arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt patientskadelagen. Om den skadade t.ex. arbetar på deltid efter skadan, avdras från ersättningen också denna förvärvsinkomst av arbete eller företagande. Ersättningen betalas alltså enligt hur mycket inkomsterna har minskat.

23.03.2015