Från början av år 2006 såsom följd av revidering av skadeståndslagen ändrades namnet på ersättningen för sveda och värk till ersättning för tillfälligt men.

Med ersättningen för tillfälligt men gottgörs den sveda och värk och annan olägenhet som under akutskedet omedelbart efter skadan åsamkats den skadelidande. På ersättningsbeloppet inverkar bl.a. skadans eller sjukdomens svårighetsgrad, konvalescenstiden, vård- och behandlingsåtgärderna och behovet av sjukhusvård. Om smärttillståndet blivit kroniskt beaktas denna bestående värk i ersättningen för bestående men.

23.03.2015