Tyytymättömyys päätökseen

Lääkevahinkovakuutuspoolin korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta korvauspäätökseen. Korvauspäätöksen mukana annetaan muutoksenhakuohje.

Oikaisupyyntö

Korvauksenhakija voi esittää Lääkevahinkovakuutuspoolille oikaisupyynnön ratkaisun muuttamiseksi silloin, kun korvausasiassa on tullut ilmi korvattavuuden kannalta merkittäviä uusia tietoja. Uudet tiedot on mahdollisuuksien mukaan liitettävä pyyntöön tai siinä on ilmoitettava, mistä ne ovat hankittavissa.

Muutoksenhaku

Korvauksenhakija voi myös pyytää Lääkevahinkolautakunnalta lausuntoa. Lausuntoa on pyydettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä kun hän on saanut tiedon korvauspäätöksestä ja määräajasta.

Lääkevahinkovakuutuspoolin ja korvauksen hakijan välinen erimielisyys voidaan asianosaisten kesken tehdyn sopimuksen perusteella ratkaista sen mukaan kuin laissa välimiesmenettelystä (967/92) säädetään.

Korvauksenhakija voi välimiesoikeuden sijasta nostaa kanteen Lääkevahinkovakuutuspoolia vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Asia on saatettava sekä välimiesoikeuteen että käräjäoikeuteen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon korvauspäätöksestä ja määräajasta.