Missnöje med beslut

Den som är missnöjd med Läkemedelsskadeförsäkringspoolens ersättningsbeslut kan söka ändring i ersättningsbeslutet. Till ersättningsbeslutet fogas anvisningar vid missnöje.

Rättelse

Den ersättningsökande kan sända till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen en anhållan om rättelse av beslutet om det i skadeärendet har framkommit väsentliga nya uppgifter med hänsyn till ersättligheten. De nya uppgifterna skall såvida det är möjligt fogas till anhållan om rättelse eller i anhållan skall uppges var de nya uppgifterna kan fås.

Sökande av ändring

Den ersättningssökande kan även be om utlåtande av Läkemedelsskadenämnden. Utlåtandet skall begäras av nämnden senast inom sex månader från det att den ersättningssökande fått del av beslutet och vetskap om tidsfristen.

Oenighet mellan Läkemedelsskadeförsäkringspoolen och den ersättningssökande kan på grundval av avtal mellan parterna avgöras enligt vad som stadgats i lagen om skiljeförfarande (967/92).

Den ersättningssökande kan i stället för att föra ärendet till skiljemannaförfarande väcka talan mot Läkemedelsskadeförsäkringspoolen vid Helsingfors tingsrätt eller vid tingsrätt på kärandens hemort. Talan såväl vid skiljemannadomstol som vid tingsrätt skall väckas inom tre år efter att den skadelidande fått kännedom om beslutet och tidsfristen.