Hur hanterar vi dina personuppgifter

Vi samlar och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagar, anvisningar av dataskyddsmyndigheter samt god sed för informationshantering och -behandling inom finanssektorn.

Genom att hantera personuppgifter på ett ändamålsenligt, datasäkert och noggrant sätt säkerställer vi att personuppgifter inte används olagligt och att integriteten inte äventyras i något skede. I skyddet av personuppgifter använder vi ändamålsenliga och organisatoriska skyddsmetoder.

Peronuppgifter hanteras endast av de arbetstagare som i sina arbetsuppgifter behöver hantera personuppgifterna. Dessa arbetstagare har tystnadsplikt. Vi utbildar vår personal regelbundet och följer användningen av system som innehåller personuppgifter. Hanteringen är absolut konfidentiell, följer god sed för informationshantering och är begränsad till det som är nödvändigt med hänsyn till personuppgifternas användningsändamål.

Vi förvarar personuppgifter endast så länge som de behövs enligt de användningsändamål som nämns i dataskyddsbeskrivningen eller så länge som det behövs enligt bestämmelser i avtal eller lag. Vi försöker hålla de personuppgifter som vi förfogar över korrekta och uppdaterade genom att avlägsna eller anonymisera, dvs. göra oidentifierbara, sådana personuppgifter som är obehövliga samt uppdatera föråldrade uppgifter.

Personuppgifter utlämnas inte till utomstående utan kundens samtycke eller lagstadgade skyldigheter. Vid en eventuell överföring till tredje land, dvs. utanför EU/EES, sörjer vi för att skyddet av personuppgifter är på en tillräcklig nivå enligt lagens krav.

Om vi använder underleverantörer för behandling av personuppgifter ansvarar vi själva för dessa underleverantörers verksamhet. Alla tjänsteleverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning väljs noggrant och av dem krävs högsta möjliga dataskydd. Tillsammans med våra underleverantörer sluter vi avtal där avtalsparterna förbinder sig att agera i enlighet med dataskyddslagstiftningen.