Hur söker jag ersättning från läkemedelsskadeförsäkringen

Anvisningarna på denna sida gäller våra ersättningskunder, vars kundrelation började innan tidsfristen för att anmäla skador löpte ut.

Den läkemedelsskadeförsäkring som Läkemedelsskadeförsäkringspoolen ansvarade för löpte ut i slutet av 2011. Tidsfristen enligt försäkringsvillkoren för anmälan av nya skador har också löpt ut. Därför behandlar Läkemedelsskadeförsäkringspoolen inte längre nya anmälningar. Läkemedelsskador hanteras nu av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Nya skadeanmälningar ska göras direkt dit, förutom skadeanmälningar relaterade av vaccinet Pandemrix vars handläggning tillhör Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Verksamheten för ersättning av skador som ansetts ersättningsgilla innan tidsfristen löpte ut fortsätter inom Läkemedelsskadeförsäkringspoolen så länge som det kommer ersättningar att betala ut för skadan.

Till ersättningskunder:

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett sekundärt ersättningssystem – man bör även söka ersättning från andra ersättningssystem

Läkemedelsskadeförsäkringen är ett så kallat sekundärt ersättningssystem. Försäkringens syfte är att ge det lagstadgade skyddet. Från de ersättningar som betalas från försäkringen avdras därför alltid förmåner som betalas eller fås från en lagstadgad försäkring eller på annat sätt från offentliga medel.

Man bör alltså ansöka om dessa ersättningar och förmåner från de relevanta aktörerna (exempelvis Folkpensionsanstalten) även om man söker ersättning för skadan även från Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

När måste ett ersättningsyrkande senast läggas fram?

Ersättningsyrkandet ska läggas fram inom tre år efter den utgiftspost som hänför sig till läkemedelsskadan.

Hur söker jag ersättning?

För att ansöka om ersättning ska man fylla i ett formulär för ansökan om ersättning, där den sökande kan lägga fram sina specifika ersättningskrav. Ersättningsansökan kan laddas ner från sidan med blanketter.