Blanketter

OBS! Ersättningshandläggningen av läkemedelsskador förändrades den 1 januari 2012. Skadeanmälningar ska göras direkt till den nya försäkraren Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget www.laakevahinko.fi.

På webbplatsen finns det nya bolagets blanketter. Undantag är Pandemrix-skador i anslutning till vaccinationskampanjen 2009 om vilka skadeanmälningar även vid nya skadefall ska göras till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Nedanstående blanketter är endast avsedda för Läkemedelsskadeförsäkringspoolens klienter.

Blanketterna måste undertecknas, och kan därför inte skickas elektroniskt till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Läkemedelsskadeanmälan (pdf)

Blanketten för ersättningsansökan ifylls och returneras först efter det Läkemedelsskadeförsäkringspoolen gett ett positivt ersättningsbeslut.

Ersättningsansökan för läkemedelskada (pdf)
Ersättningsansökan vid dödsfall som läkemedelskada orsakat (pdf)

Arbetsgivare, av vilken Läkemedelsskadeförsäkringspoolen bett om utredning gällande uppkommen inkomstförlust, kan ge utredningen genom att fylla i nedanstående blankett.

Arbetsgivarens löneanmälan (pdf)

Ifall du önskar att någon annan i stället för dig sköter ditt läkemedelsskadeärende, kan du bifoga till skadeanmälan eller senare sända till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen denna fullmakt försedd med din underskrift. Om fullmakten inte längre gäller skall detta alltid skriftligt meddelas till Läkemedelsskadeförsäkringspoolen.

Fullmakt (pdf)

Om patienten avlidit skall dödsboets delägare gemensamt befullmäktiga en person att sköta läkemedelsskadeärendet och lyfta ersättningarna.

Fullmakt vid dödsfall (pdf)

11.03.2019